Breaking the cycle

Kerry Wade (Missing Children’s Team, Gwent Police, Cwmbran, UK)

Journal of Integrated Care

ISSN: 1476-9018

Publication date: 17 August 2015

Abstract

Purpose

The purpose of this paper is to explore how, by encouraging all key stakeholders to “play nicely and act maturely” to share responsibility, the author was able to improve outcomes for children reported missing to Gwent Police. The paper shows that sharing responsibility is a critical factor in such collaboration, requiring people and agencies to let go of power that usually interferes with a preparedness to avoid blame, a willingness to enjoy the rewards of success and together manage the risks.

Design/methodology/approach

It offers a viewpoint about identifying the issues and failings of silo working and developing a more creative way of working together to improve outcomes for some of the most vulnerable children and young people. It is informed by close working between colleagues from different agencies and professional disciplines and the lived experience of the author in moving from a social services department to the police service.

Findings

Working with people is always complex, the whole process is vulnerable to and affected by personal interpretations and different value bases, yet vulnerable young people need consistency and boundaries. To improve outcomes, the author has to improve the understanding of individuals’ stories, hear what the young people are saying and create a consistent response by balancing risks with potential for change.

Research limitations/implications

There are no formal research findings as yet, but it draws on research carried out elsewhere and highlights where there is shared learning from listening more attentively to what young people say about their experiences of services, set up to protect and safeguard their interests. The independent counselling offered to young people is a critically different ingredient to consider for the future, harnessing the contribution of the third sector and explores their strategic and operational involvement.

Practical implications

Improved outcomes for and engagement with the young people and their families, reducing the long-term impact on the public purse, while lessening risks and breaking the cycle.

Originality/value

It explores collaboration still in its infancy, but one about which there has been considerable interest UK-wide, illustrating the potential for collaboration and/or integration between agencies that have seldom been comfortable “bedfellows”.

Diben

Dangos sut, trwy annog yr holl randdeiliaid allweddol i ‘chwarae’n dda ac ymddwyn yn aeddfed’ i rannu cyfrifoldeb, roeddem yn gallu gwella canlyniadau ar gyfer plant yr hysbyswyd Heddlu Gwent eu bod ar goll. Nod yr erthygl hon yw dangos bod rhannu cyfrifoldeb yn ffactor hanfodol mewn cydweithrediad o’r fath ac, yn hynny o beth, mae angen i bobl ac asiantaethau gael gwared ar y pŵer a’r rheolaeth sydd fel arfer yn ymyrryd â pharodrwydd i osgoi bai a pharodrwydd i fwynhau gwobrwyon llwyddiant a rheoli risg gyda’n gilydd. Methodoleg - Mae’n cynnig safbwynt yn ymwneud â nodi materion a methiannau’r ‘hen ffordd’ silo o weithio a datblygu ffordd arloesol a mwy creadigol o weithio gyda’n gilydd i wella canlyniadau ar gyfer rhai o’r plant a’r bobl ifanc mwyaf agored i niwed. Caiff y safbwynt hwn ei lywio gan gydweithio agos rhwng cydweithwyr o asiantaethau gwahanol gyda disgyblaethau proffesiynol a chefndiroedd gwahanol a phrofiad ymarferol yr awdur yn symud o adran gwasanaethau cymdeithasol i weithio yng ngwasanaeth yr heddlu.

Canfyddiadau

Mae gweithio gyda phobl yn gymhleth, gall y broses gyfan gael ei heffeithio gan ddehongliadau personol a gwerthoedd gwahanol, ond eto mae angen cysondeb a ffiniau ar bobl ifanc agored i niwed. Er mwyn gwella canlyniadau, mae’n rhaid i ni wella ein dealltwriaeth o straeon unigolion, clywed yr hyn y mae pobl ifanc yn ei ddweud a chreu ymateb cyson trwy gydbwyso’r peryglon gyda photensial ar gyfer newid.

Cyfyngiadau/goblygiadau ymchwil

nid oes unrhyw ganfyddiadau ymchwil ffurfiol ar y prosiect eto, ond bydd yr erthygl yn defnyddio ymchwil a wnaed rhywle arall ac yn amlygu dysgu a rennir wrth wrando’n fwy astud ar yr hyn y mae pobl ifanc yn ei ddweud am eu profiad o wasanaethau, sydd wedi eu sefydlu i amddiffyn a diogelu eu buddiannau. Gall natur annibynnol y cwnsela sy’n cael ei gynnig i bobl ifanc fod yn elfen hanfodol wahanol i’w hystyried ar gyfer y dyfodol ac mae’n defnyddio cyfraniad y trydydd sector ac yn archwilio eu cyfranogiad strategol a gweithredol.

Goblygiadau ymarferol

Canlyniadau gwella ar gyfer pobl ifanc a’u teuluoedd ac ar gyfer eu hymgysylltu, gan leihau’r effaith hirdymor ar gyllid cyhoeddus, tra’n lleihau’r peryglon ac yn torri’r cylch.

Gwreiddioldeb/gwerth

Mae’r erthygl hon yn archwilio cydweithrediaeth sy’n dal mewn cyfnod cynnar, ond yn un y mae diddordeb sylweddol wedi bod ynddi ar draws y DU ac mae’n dangos y potensial ar gyfer cydweithredu a/neu integreiddio rhwng asiantaethau sydd heb fod yn gyfforddus iawn yn gweithio mewn ‘partneriaeth’.

Keywords

Citation

Wade, K. (2015), "Breaking the cycle", Journal of Integrated Care, Vol. 23 No. 4, pp. 206-218. https://doi.org/10.1108/JICA-07-2015-0027

Download as .RIS

Publisher

:

Emerald Group Publishing Limited

Copyright © 2015, Emerald Group Publishing Limited

Please note you might not have access to this content

You may be able to access this content by login via Shibboleth, Open Athens or with your Emerald account.
If you would like to contact us about accessing this content, click the button and fill out the form.
To rent this content from Deepdyve, please click the button.